Adatkezelési tájékoztató

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.

Hírlevél-küldéssel /közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú adatkezeléssel összefüggő adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelő és elérhetőségei

1.1 Az adatkezelő neve: Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. ("Adatkezelő" vagy "Sportcsarnok")

Székhelye: 8840 Csurgó, Sárgáti út 18.

Postacíme: 8840 Csurgó, Sárgáti út 18.

E-mail címe: csurgoi.sportcsarnokkft@gmail.com

Telefonszáma: +36 20 969 1233

Honlap: csurgotortenelmipark@gmail.com

2 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

2.1 Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése

Az Adatkezelő az általa összeállított és kiküldött hírlevelekre feliratkozott, azonosított vagy azonosítható természetes személy ("Érintett") által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (az Érintett neve és e-mail címe) közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú tevékenység folytatása, így különösen reklámok, termékismertetők, rendezvényekről, akciókról, promóciókról és egyéb kapcsolódó információkról szóló tájékoztatók Érintett részére hírlevelek útján történő megküldése céljából kezeli, az alábbiakban megjelölt jogalapon és időtartamban.

2.2 Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az Érintett "A kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató elolvasása és megértése után, az abban foglalt feltételekkel hozzájárulok a személyes adataim közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú kezeléséhez." szövegezésű jelölőnégyzet bejelölésével egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatoknak a Tájékoztató 2.1 pontjában rögzített célú kezeléséhez.

A hozzájárulás megadása önkéntes és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a jelen Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

2.3 Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

A fenti adatkezelés időtartama az Érintett hozzájárulásának - leiratkozása vagy Adatkezelő felé jelzett kérelme útján történő - visszavonásáig tart.

2.4 A személyes adatok címzettjei

Adatkezelő az Érintett adatait az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik országba nem továbbítja.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

3 Az érintettek jogai

3.1 Az Érintett jogainak gyakorlására vonatkozó általános rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a Tájékoztató 3.2 - 3.6 pontjai szerinti kérelmek valamelyikét terjeszti elő, az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti az Érintett kérelmét.

Figyelemmel a kérelem összetettségére, az előterjesztett kérelmek számára, valamint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok mennyiségére az Adatkezelő a fenti határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidőhosszabbításról az Adatkezelő az Érintettet a kérelmének benyújtásától számított egy hónapon belül írásban értesíti.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadja, ennek tényéről és okairól az Érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Adatkezelő a tájékoztatásában továbbá arra is felhívja az Érintett figyelmét, hogy az Adatkezelő döntésével szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ("NAIH") panaszt nyújthat be, vagy hozzáférési jogának megsértésével összefüggésben az illetékes bíróságnál pert indíthat.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét díjmentesen teljesíti. Az Adatkezelő azonban - figyelemmel a kért intézkedés megtételével kapcsolatos adminisztratív költségekre - ésszerű összegű díjat jogosult felszámítani, abban az esetben, amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó.

Az Adatkezelő továbbá az Érintett kérelme alapján tett intézkedéseiről- a következő bekezdésben rögzített kivételtől eltekintve - írásban tájékoztatja az Érintettet, kivéve, ha az Érintett eltérően rendelkezik.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a kérelmét elektronikus úton terjesztette elő, az Adatkezelő az intézkedéseire vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában bocsátja az Érintett rendelkezésére.

3.2 Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e, és amennyiben igen, úgy kérelemre a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést biztosít, illetve azokkal összefüggésben az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:

a) az adatkezelés célja;

b) a kezelt személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a Tájékoztató 3.7 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot bocsát az Érintett rendelkezésére.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fentebbi tájékoztatást vagy az előbbi másolatot több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

3.3 A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

3.4 A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;

d) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;

b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;

d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;

e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lenehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem ellenére is jogosult az Érintett személyes adatait tárolni és kezelni, ha:

a) ahhoz az Érintett hozzájárult;

b) az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek;

c) az más személy jogainak védelme érdekében szükséges; vagy

d) az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke védelme érdekében szükséges.

Mind az Adatkezelő mind pedig az Érintett az adatkezelés korlátozásának alapjául szolgáló ok megszűnéséről a másikat haladéktalanul értesíti. Az Adatkezelő az ok megszűnését követően az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

3.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

3.7 Jogorvoslati jog és bírósági jogérvényesítés

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a NAIH-nál panaszt benyújtani; továbbá abban az esetben is jogosult a NAIH-hoz fordulni, ha jogainak gyakorlása során az Adatkezelőhöz intézett kérelmét, illetve közlését elutasítják, illetve az abban foglaltak teljesítését elmulasztják.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: https://naih.hu/;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett a NAIH által meghozott jogerős döntéssel szemben bírósághoz fordulhat.

A fentieken túl bírósági jogérvényesítés keretében az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely az ügyben soron kívül jár el. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek). A perben azt, hogy az adatkezelés jogszerű, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Az Érintett továbbá

a) a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében;

b) a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt; továbbá

c) személyiségi jogának a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében

bírósághoz fordulhat.

Az Érintettnek a fentieken túl jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

* * *

Csurgó, 2018. május 25.

Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft.